pggilza.pl _SiteName

UPpggilza.pl
Title: _SiteName
Description: _SiteName Strona g?ówna Aktualno?ci Osi?gni?cia Galeria Zdj?? Kontakt Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w I??y! MENU O szkole Patron Samorz?d uczniowski Podr?czniki 2016/2017 Plan lekcji Z
Keywords:
pggilza.pl is ranked 1 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,800. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. pggilza.pl has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

pggilza.pl Information

pggilza.pl Information,pggilza.pl IP Address,pggilza.pl DNS Server

Website / Domain: pggilza.pl
Website IP Address: 188.116.9.73
Domain DNS Server: ns2.hekko.net.pl,ns1.hekko.net.pl

pggilza.pl Rank

Alexa Rank: 19271008
Html Domain Rank: 1/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pggilza.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,800
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue $476
Yearly Revenue: $5,800
Daily Unique Visitors 1,462
Monthly Unique Visitors: 43,860
Yearly Unique Visitors: 533,630

pggilza.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection Keep-Alive
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server LiteSpeed
Date Fri, 23 Feb 2018 17:41:28 GMT

pggilza.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

pggilza.pl Traffic Sources Chart

pggilza.pl Alexa Rank History Chart

aleax

pggilza.pl Html To Plain Text

_SiteName Strona g?ówna Aktualno?ci Osi?gni?cia Galeria Zdj?? Kontakt Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w I??y! MENU O szkole Patron Samorz?d uczniowski Podr?czniki 2016/2017 Plan lekcji Zaj?cia dodatkowe Dokumenty Tematy projektów gimnazjalnych Sport Biblioteka Nadanie imienia Losy sbsolwentów Kadra pedagogiczna Dyrekcja szko?y Pedagog szkolny Psycholog szkolny Do pobrania Szukaj Witamy na naszej stronie ?eby modyfikowa? sidebar (pasek boczny), kliknij tutaj. Mo?esz tutaj doda? wiadomo?? powitaln?, krótki opis strony lub dane kontaktowe. Tutaj b?dzi? Twoja tre??. Witamy na stronie PGG im. AK w I??y! Zapraszamy Turniej Gier Logicznych 21.03.2017r. w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych w I??y odby? si? III Mi?dzyszkolny Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych. Pi?tnastu uczniów naszego gimnazjum uczestniczy?o w dwóch kategoriach sudoku i counter strike. W kategorii Counter Strike uczniowie zaj?li I i III miejsce: I miejsce: Marcin Kot kl. 3d Jakub Banaczek 3a Jakub Szymański 3d III miejsce: Adrian Mucha 2a Kacper Kie?basa 2c Igor Je?ka 3d Turniej zosta? zakończony wr?czeniem wszystkim dru?ynom znajduj?cym si? na podium super nagród ufundowanych przez sponsorów. Zawody zosta?y przez organizatorów ?wietnie przygotowane, rywalizacji szkó? towarzyszy?a mi?a i serdeczna atmosfera. Opiekunowie: Dorota Paczyńska i Marzenna Bródka 20 marca grupa nagrodzonych uczniów na zaproszenie Biblioteki Miejskiej odebra?a nagrody w konkursie na ,, Najaktywniejszego czytelnika roku 2016”. Spotkanie by?o po??czone ze ?wiatowym Dniem Poezji w ramach których zorganizowano spotkanie autorskie z Panem Janem Czarneckim pt:,, Moje wiersze inspirowane poezj? Le?miana’’. Uczniowie nagrodzeni w konkursie: Aleksandra B?benek kl IIIb, Samanta Ró?alska kl IIIf, Julia S?pio? kl IIa, Jakub K?pa kl IIId, Julia Wancerz klIc, Magda Fio?na kl IIe, Sylwia Le?kiewicz kl IIIc, Wiktoria Ry? kl IIb, Agata Wo?niak kl IIe, Klaudia Kosno kl IIIe, Patryk G?busia kl IIIc, Jakub Makowski kl IIIc, Fryderyk Rogien kl IIb, Aleksandra Majchrzyk kl IIc. Marzenna Bródka W dniu 10 marca uczniowie klasy Ie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym w I??y pt. ”Co Bóg z??czy?…. Obrz?dowo?? weselna, monid?a.”M?odzie? mia?a mo?liwo?? zapoznania si? ze zwyczajami weselnymi na przestrzeni lat, obejrze? ciekawe zdj?cia i portrety ?lubne. Wystawa cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem uczniów, niektórzy nawet znale?li monid?a swoich przodków. Marzenna Bródka HARMONOGRAM PREZENTACJI PROJEKTóW EDUKACYJNYCH KLAS II ROK 2016/2017 Kolejno?? prezentacji wg nast?puj?cych klas: KLASA II A 06 . 03. 2017 r. PONIEDZIA?EK – GODZINA 9.10 KLASA II B 07. 03. 2017 r. WTOREK - GODZINA 9.10 KLASA II C 08. 03. 2017 r. ?RODA - GODZINA 9.10 KLASA II D 09. 03. 2017 r. CZWARTEK - GODZINA 9.10 KLASA II E 14. 03. 2017 r. WTOREK - GODZINA 9.10 PREZENTACJE ODB?D? SI? W SALI 111 Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Gminneg w I??y oraz Rada Pedagogiczna zaprasza rodziców i mieszkańców I??y na prezentacje projektów edukacyjnych, które b?d? odbywa?y si? wed?ug harmonogramu zamieszczonego powy?ej. ******* Og?oszenie Informujemy, i? w dniu 1.03.2017r. w naszej szkole odb?d? si? uroczysto?ci zwi?zane z obchodami Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych oraz rocznicy powstania Armii Krajowej. Zbiórka ?ywno?ci W grudniu wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas uczestniczyli w zbiórce ?ywno?ci organizowanej przez Radomski Bank ?ywno?ci. Zbiórka odby?a si? w trzech i??eckich sklepach. Zebrano ponad 800 kilogramów ?ywno?ci, któr? przekazano do Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w I??y. Nast?pnie ?ywno?? zosta?a przekazana potrzebuj?cym. Dzi?kujemy mieszkańcom I??y za ofiarno?? i ?yczliwo??, a wolontariuszom za podj?ty trud. Opiekun Szkolnego Ko?a Caritas El?bieta Bieniek Wspólne kol?dowanie W dniu 21 grudnia 2016 r. w Publicznym Gimnazjum Gminnym w I??y odby?a si? uroczysto?? po?wi?cona Bo?emu Narodzeniu. Zamiast tradycyjnych jase?ek odby? si? konkurs kol?d: pt. ??piewajmy i grajmy Dzieci?tku Ma?emu”. W przygotowanie uroczysto?ci zaanga?owali si? wszyscy uczniowie i nauczyciele. Kilka dni wcze?niej nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych klas wylosowali kol?dy, do których przygotowano muzyk? i pi?kne inscenizacje. Nauczyciele ?piewali kol?d?: ?Oj malu?ki, malu?ki”, a za jej wykonanie otrzymali gromkie brawa od uczniów i zaproszonych go?ci. Wysoki poziom poszczególnych prezentacji sprawi?, ?e Komisja oceniaj?ca przyzna?a dwa pierwsze miejsca dla klas: II c - wychowawca p. Kazimiera Kozera i II e wychowawca p. Ewa Moskwa. Drugie miejsce zaj??a klasa III a – wychowawca p. Beata Drab. W uroczysto?ci wzi?li udzia? przedstawiciele Rady Rodziców, a tak?e rodzice poszczególnych uczniów, którzy bardzo mocno zaanga?owali si? w przygotowanie scenografii do poszczególnych wyst?pów. Ta forma uroczysto?ci zintegrowa?a w dzia?aniu wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Gratulujemy tym, którzy zwyci??yli. El?bieta Bieniek Fina? konkursu polonistycznego Agata Wo?niak z kl. 2e (opiekunka - p. Monika Socha) uzyska?a tytu? laureatki Konkursu Polonistycznego, natomiast Katarzyna Dzik z kl. 3b (opiekunka - p. Aneta St?pniewska) oraz Olimpia Occhipinti z kl. 3c (opiekunka - p. Renata Szymczyk) zosta?y finalistkami. Uczennicom i ich opiekunkom serdecznie gratulujemy oraz ?yczymy kolejnych sukcesów. Wspólne kol?dowanie gimnazjalistów z przedszkolakami W dniu 11 stycznia 2017 r. w Publicznym Gimnazjum Gminnym w I??y go?cili?my dzieci z Przedszkola ?Bajkowy Dworek” oraz Samorz?dowego Przedszkola w I??y. Dzieci przyby?y na zaproszenie Dyrekcji szko?y oraz Wolontariuszy Szkolnego Ko?a Caritas, którzy od kilku lat wspó?pracuj? z i??eckimi przedszkolami. Wolontariusze i uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali trzy inscenizacje bo?onarodzeniowe: ??piewajmy i grajmy Dzieci?tku Ma?emu” wybrane z szesnastu prezentowanych w naszej szkole inscenizacji i kol?d w dniu 21 grudnia 2016 r. Inscenizacje poszczególnych klas PGG przygotowali uczniowie ze swoimi wychowawcami. Natomiast dzieci z przedszkoli zaprezentowa?y swoje jase?ka: ?Chrystus si? narodzi?” przygotowane przez panie wychowawczynie obu przedszkoli oraz nauczyciela religii. Nale?y podkre?li? wysoki poziom przygotowania i pi?kny ?piew kol?d. Na zaproszenie Dyrektora Janusza Szmita oraz Wolontariuszy w uroczysto?ci wzi?li udzia?: Burmistrz I??y pan Andrzej Moskwa, Przewodnicz?cy Rady Gminy pan Józef Skrobisz a tak?e dyrektor Samorz?dowego Przedszkola w I??y pani Marzena Grudniewska oraz dyrektor Przedszkola ?Bajkowy Dworek” pani Aneta Wiatrowska – Heda, Rodzice, Wychowawcy Przedszkoli, Grono Pedagogiczne PGG w I??y i spo?eczno?? uczniowska. Na zakończenie uroczysto?ci dzieci z przedszkoli otrzyma?y s?odkie upominki ufundowane przez w?adze miasta. Odpowiedzialna za ca?o?? uroczysto?ci - El?bieta Bieniek Akcja ?Zapal znicz” W pa?dzierniku 2016 r. Wolontariusze Szkolnego Ko?a Caritas i Samorz?d Uczniowski zorganizowali kolejn? zbiórk?, podczas której zebrano 205 zniczy. W dniu 31 pa?dziernika m?odzie? zapali?a znicze n...

pggilza.pl Similar Website

Domain Site Title
wardscollectibles.com Ward's Auctions | Welcome
wardauction.com San Antonio antiques and antique auctions at Ward Auction Company
oamspine.com Orthopedic Associates of Michigan - Grand Rapids, MI
ergohellas.gr ERGO Hellas
wardsauctions.com Ward's Auctions
tram-info.de Herzlich willkommen bei www.tram-info.de
nutmegnotary.com Connecticut Notary Public / Mobile Notary Public
balistas.com Balistas.com
vbnightlife.com Virginia Beach Day Life / Virginia Beach Nightlife - Nightlife Bars Entertainment Fundraisers Event...
artaria.us ARTARIA non-profit
mykindred.com MyKindred.com Home Page (root) : MyKindred.com Family Histories
windingpathgardens.com Winding Path Gardens - Wedding Venue- Outdoor Wedding Facility - Event Location - Arlington, Wa
gradstate.com Account Suspended
luchtbuks.com Luchtbuks.com, de webshop voor alle luchtbuks gerelateerde producten | Luchtbuks.com
ausied.com ausied.com?-?This website is for sale!?-?ausied Resources and Information.
schev.edu Home
hybridz.org HybridZ
aljamaat.org Jamaat ul Muslimeen - Real Islam